เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการเช่าอุปกรณ์แค้มปิ้งค์ได้ในราคาเบาๆที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จึงต้องมีเงื่อนไขในการให้บริการดังนี้

 1. ผู้เช่าจะต้องวางเงินประกันตามมูลค่าของอุปกรณ์ที่ทำการเช่าตามที่บริษัทกำหนด โดยสามารถใช้ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรเดบิต
 2. ชื่อเจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้เช่า และจะต้องมีวงเงินเหลือพอสำหรับการวางเงินประกันตามที่บริษัทกำหนด
 3. ผู้เช่าจะต้องทำสัญญาเช่าและยินยอมให้ทางบริษัทถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ประกอบเอกสารการทำสัญญาเช่า
 4. ระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่า ค่าเช่าส่วนเกิน มูลค่าเงินประกันที่ต้องวาง จะมีระบุไว้ชัดเจนในใบเช่า กรณีเมื่อครบกำหนดและไม่มีการนำอุปกรณ์มาคืน ผู้เช่ายินดีให้บริษัทคิดค่าเช่าเพิ่มตามอัตราค่าเช่าส่วนเกินที่ได้ระบุไว้ในใบเช่า จนกว่าผู้เช่าจะนำอุปกรณ์ที่เช่ามาส่งมอบคืน
 5. หากผู้เช่าไม่นำอุปกรณ์ที่เช่ามาส่งมอบคืนเกินกว่ากำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบเช่า ทางบริษัทจำเป็นจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. เกินกว่า 3 วันนับจากวันที่ได้ระบุวันคืนไว้ในใบเช่า ผู้เช่ายินยอมให้บริษัทยึดเงินประกันทั้งหมดที่ได้วางไว้ และทางบริษัทจะออกเอกสารการติดตามทวงหนี้ทางช่องทางที่ผู้เช่าได้ให้รายละเอียดไว้ในเอกสารการเช่า
  2. เกินกว่า 7 วันนับจากวันที่ครบกำหนดที่ระบุไว้ในใบเช่า และทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งความผู้เช่าในข้อหาลักทรัพย์และส่งเรื่องต่อเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
  3. ทั้งนี้การดำเนินการทางกฎหมายมิได้ตัดสิทธิบริษัทในการคิดค่าเช่าส่วนเกินเพิ่ม และผู้เช่ายังคงและยินยอมชำระค่าเช่าส่วนเกินเพิ่มนี้จนกว่าจะนำอุปกรณ์ที่เช่าทั้งหมดมาส่งมอบคืน และหากมีความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เช่า ทางผู้เช่ายินยอมชำระค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าท้องตลาดของอุปกรณ์นั้นๆแก่บริษัท
  4. ผู้เช่ายินยอมเป็นผู้ชำระค่าดำเนินการทั้งหมดที่ทางบริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามทวงหนี้และค่าเช่าอุปกรณ์ที่ทางผู้เช่าไม่นำส่งมอบคืน ทั้งค่าทนาย ค่าเอกสาร และค่าดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 6. กรณีอุปกรณ์ที่เช่าเกิดความเสียหาย ผู้เช่ายินดีให้บริษัทหักค่าเสียหายจากเงินประกันที่ได้วางไว้ และหากไม่พอผู้เช่ายินยอมชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนในใบเอกสารการเช่า
 7. เมื่อผู้เช่ามารับอุปกรณ์ จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่ามีสภาพพร้อมใช้งานไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆ
 8. ในวันคืนอุปกรณ์ ทางบริษัทจะมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ทำการเช่า เมื่อไม่มีอุปกรณ์ใดเสียหายทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิก/คืนเงินประกันที่ได้วางไว้

อัตราความรับผิดชอบเมื่ออุปกรณ์เสียหาย (ตามมูลค่าท้องตลาด)


* ดุลยพินิจในการตัดสิน ถือเป็นสิทธิขาดของบริษัท